Közösségi oldal, fórum

Megújult és ismét elindult A Blog Közösségi portálja, fóruma, amely itt érhető el facebook felhasználók részére:
https://www.facebook.com/groups/171189799727221/

Jogszabályok


Közfoglalkoztatás 2014
Mintegy 300 ezer embernek ad majd munkát várhatóan idén a közmunka .

közfoglalkoztatás jogi háttere:

 • 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
 • 496/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról


A 2011. évi CVI. törvény alapján közfoglalkoztatási jogviszony olyan munkára létesíthető, amely

 • a) törvény által előírt állami feladat, vagy
 • b) a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat, vagy
 • c) a nemzetiségek jogairól szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat, vagy
 • d) a helyi vagy azon túlmutató közösségi – így különösen – egészségmegőrzési, szociális, nevelési, oktatási, kulturális, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelmi, természet-, környezet- és állatvédelemi, gyermek- és ifjúságvédelemi, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével sport, közrend és közlekedésbiztonsági, ár- és belvízvédelemi célú, közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó szükségletek kielégítését szolgáló feladat vagy
 • e) a Kormány által meghatározott közösségi célok megvalósítását elősegítő feladat ellátására vagy a feladatellátás feltételeinek megteremtésére irányul, és annak ellátására törvény nem ír elő közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselői jogviszonyt.

Közfoglalkoztató lehet:

 • a) helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása,
 • b) költségvetési szerv,
 • c) egyház,
 • d) közhasznú jogállású szervezet,
  e) civil szervezet,
 • f) az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,
 • g) vízitársulat,
 • h) erdőgazdálkodó, amennyiben a közfoglalkoztatás keretében
  • ha) az erdő külön törvényben meghatározott közjóléti céljainak megvalósítása
   érdekében végzett feladatok ellátására,
  • hb) a természeti károkat szenvedett erdőterületek rehabilitációjára,
  • hc) erdészeti sétautak, turistautak és tanösvények kijelölésére, karbantartására,
  • hd) határjelek és környezetének karbantartására,
  • he) tűzpászták készítését és tűzmegelőzést szolgáló feladatok ellátására,
  • hf) kommunális hulladék gyűjtésére és elszállítására,
  • hg) az erdőterület kommunális szennyeződéstől való tisztítására
   kerül sor,

 • i) a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatok ellátása esetén a szociális szövetkezet,
 • j) a vasúti pályahálózat-működtető szervezet a vasúti pálya és környezete tisztántartásával, a kapcsolódó területek növényzetének karbantartásával, továbbá a vasúti üzemi létesítmények fenntartója az üzemi létesítmény állagmegóvásával kapcsolatos feladatai ellátásában.


Közfoglalkoztatottként az a természetes személy foglalkoztatható, aki

 • a) a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései szerint munkaviszonyt létesíthet, kivéve azt, aki tizenhatodik életévét nem töltötte be, valamint
 • b) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti álláskereső, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény (2011. évi CXCI. törvény) szerinti rehabilitációs ellátásban részesül.

496/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló
170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról1
A Kormány a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén:
a) havibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 77 300 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 17 800 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 3560 forint.
(2) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén kötelező legkisebb összege 2014. január 1-jétől 77 300 forint/hó. A teljesítménykövetelmények száz százalék feletti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér növelhető. A teljesítménykövetelmények száz százalék alatti teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér csökkenthető. A közfoglalkoztatót a teljesítménybér alkalmazása esetén sem illeti meg többlettámogatás.
(3) Részmunkaidő esetén az (1)–(2) bekezdésben meghatározott bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni azzal, hogy az egy hónapra folyósított havi nettó bértétel nem lehet kevesebb 22 800 forintnál.”

2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 99 100 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 22 840 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 4568 forint.
(2) A garantált közfoglalkoztatási bér esetében az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege 2014. január 1-jétől 99 100 forint/hó.”

3. § A Rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A. § (1) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 85 050 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 19 600 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 3920 forint.
(2) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése és a teljes munkaidő teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 109 040 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 25 120 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 5024 forint.
(3) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér, illetve közfoglalkoztatási garantált bér esetében az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén
a) a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege 2014. január 1-jétől 85 050 forint/hó,
b) a közfoglalkoztatási garantált bér kötelező, legkisebb összege 2014. január 1-jétől 109 040 forint/hó.”

4. § A Rendelet 3. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E rendeletnek a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 496/2013. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: K2 rendelet) megállapított rendelkezéseit első alkalommal a 2014. január hónapra járó közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításánál kell alkalmazni a rendelet hatálybalépésekor fennálló közfoglalkoztatási jogviszonyokban is.”

5. § A Rendelet 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) E rendeletnek a K2 rendelettel megállapított 1. § (1) bekezdésének, 2. § (1) bekezdésének, 2/A. § (1) és (2) bekezdésének nyitó szövegrészét első esetben a K2 rendelet hatálybalépését követően indult Start-munkaprogramokban részt vevő közfoglalkoztatottakkal kötött szerződések tekintetében kell alkalmazni.”

6. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.